Category Archives: ข้อมูลโรงเรียน

0099 นางเต็มศิริ ชาญนุกูล

กลุ่มสาระฯ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล

 นางเต็มศิริ ชาญนุกูล

ระดับการศึกษา

 ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา

 ค.ม.
 การบริหารการศึกษา

ปีที่เกษียณอายุ

 พ.ศ. 2556

เบอร์ติดต่อ

 08-1967-9348, 0-4424-1593
Advertisements

0106 นางปทุมไฉไล สิงหนาท

 

กลุ่มสาระฯ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล

 นางปทุมไฉไล สิงหนาท

ระดับการศึกษา

 ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา

 ศษ.ม.
 การบริหารศึกษา

ปีที่เกษียณอายุ

 พ.ศ. 2558

เบอร์ติดต่อ

 08-9878-8666, 0-4435-5202

0130 นายวีระ จำนงค์ถ้อย

 

กลุ่มสาระฯ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ-สกุล

 นายวีระ จำนงค์ถ้อย

ระดับการศึกษา

 ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา

 กศ.ม.
 หลักสูตรและการสอน

ปีที่เกษียณอายุ

 พ.ศ. 2561

เบอร์ติดต่อ

 08-2135-9008, 0-4422-2542

วิสันทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 วิสัยทัศน์  (Vision)

  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ  บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  นำสู่ความเป็นมารตฐานสากลบน พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  (Mission)

  1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก
2.  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
5.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล
6.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน  องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา

ป้าประสงค์  (Goals)

  • นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

1.  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์  สุจริต
3.  มีวินัย
4.  ใฝ่เรียนรู้
5.  อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ

มรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.  เป็นเลิศวิชาการ
2.  สื่อสารได้  2  ภาษา
3.  ล้ำหน้าทางความคิด
4.  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 ตราประจำโรงเรียน

  อักษรย่อโรงเรียน

  คติพจน์ประจำโรงเรียน

มานะ”     หมายถึง     ความเพียรพยายาม     ความบากบั่น
ความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง  เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทางที่ดี

วินัย”     หมายถึง     การประพฤติ       ปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบ
กฎเกณฑ์  ประเพณีที่ดีงามของสังคม  การยับยั้งใจตนเองไม่ให้
ประพฤติตนไปในทางชั่วร้ายหรือเสื่อมเสีย


  สีประจำโรงเรียน

แสด  สีประสมระหว่าง แดง ( กล้าหาญ  เสียสละ ) กับ เหลือง ( ความสว่าง  ปัญญา )
ขาว  หมายถึง ความซื่อสัตย์  บริสุทธิ์
แสด – ขาว  จึงหมายถึง  ความกล้าหาญ เสียสละ มีปัญญา และซื่อสัตย์


  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


  “พระพุทธราชสีมามงคลชัย”

เป็นพระประธาน  ประดิษฐาน   ณ  อาคารธรรมสถานพระภาวนาพิศาลเถระ    (พุธ  ฐานิโย)  ภายในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  มีขนาดหน้าตัก  59 นิ้ว  หล่อด้วย   โลหะบรอนซ์ทองเหลือง  คุณสง่า  และคุณอัมพร  เกียรติภิญโญชัย  บริจาคสร้าง  ผู้อำนวยการสุชาติ   สุประกอบ  เป็นผู้รับมอบ  กระทำพิธีมหาพุทธาภิเษก  วันที่ 29-30 ธันวาคม พ.ศ.2530  โดยสมเด็จพุฒาจารย์  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์  เป็นประธานเจิมเทียนชัย  และมีประเกจิอาจารย์จำนวนมากนั่งบริกรรมปรกในพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครู-อาจารย์  นักเรียน         ให้ประพฤติตนสมกับคำขวัญ  “มานะ – วินัย”

 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นทองกวาว (จาน)

ทองกวาวเป็นต้นไม้ที่มีความอดทน  ยืนหยัดต่อสู้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ

ดุจลูกแสดขาวผู้ซื่อสัตย์  ยืนยง อยู่ในสังคมด้วยมานะ-วินัย

…………………….

  • ชื่อวิทยาศาสตร์:      Butea  Monosperma  (Lmk)  Taub
  • ชื่อวงศ์:          Leguminosae
  • สัญลักษณ์:      ดอกสีแสด  หมายถึง  ความกล้าหาญ  เสียสละ  และมีปัญญา ทองกวาวจะผลิดอกในปลายปีการศึกษา  ดุจเป็นสัญญาณว่าทุกคนควรรีบเร่งปฏิบัติหน้าที่แห่งตนให้สมบูรณ์
  • ลำต้น:          เนื้อไม้เป็นสีขาว  หมายถึง  ความซื่อสัตย์  และบริสุทธิ์